برای اولین بار در ایران، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری واحد درسی رشته پتانک را به عنوان درس عملی تخصصی برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم ورزشی ارائه کرد.  رشته ورزشی پتانک قدمت بیش از ۱۰۰ سال در دیار سربداران دارد. مردمان شهر تاریخی سبزوار، رشته ورزشی پتانک را به نام های” گردو بازی”، ” تیله گاوی”و …می شناسند.