نمودار تعداد مقالات

JCR (Journal Citation report )

 دانشگاه حکیم سبزواری در طی سالهای ۹۷_۹۲ رشد نزدیک به سه برابری تعداد مقالات JCR دانشگاه در این بازه زمانی را نشان می دهد.