معاون آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس نظرسنجی سازمان سنجش، بیش از ۹۵  درصد از داوطلبان آزمون دکتری ۹۹  در دانشگاه حکیم سبزواری از کیفیت برگزاری و اجرای پروتکل‌های بهداشتی در این حوزه امتحانی اظهار رضایت کردند.

دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: نتایج نظرسنجی از داوطلبان حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری درباره رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، حفظ فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک، فاصله صندلی‌ها و رعایت الزامات بهداشتی توسط عوامل اجرایی آزمون نشان می دهد بیش از ۹۵ درصد از داوطلبان  از اجرای پروتکل‌های بهداشتی در این آزمون رضایت داشته‌اند.

نماینده تام الختیار سازمان سنجش کشور در دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: این میزان رضایت داوطلبان آزمون دکتری ۹۹ نتیجه تلاش، مساعدت و همت کلیه دست اندرکاران برگزاری آزمون ها در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای ایجاد شرایط ایمن و اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در شرایط ویژه شیوع کرونا است.

لازم به یادآوری است  آزمون دکتری ۹۹، پنجشنبه ۹ مردادماه با شرکت ۷۳۸ داوطلب در ۲۲۸کد رشته و گرایش آزمونی در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.