کتاب “خانه‌ای به وسعت جهان” و تور مجازی سه زبانه دانشگاه حکیم سبزواری رونمایی شد.

در نشست رمدیران وابط عمومی‌های وزارت علوم با حضور معاون امور روابط عمومی وزارت عتف آیین رونمایی از کتاب دانشگاه‌های منطقه ۹ کشور که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، این کتاب شامل ۳۴ یادداشت از پژوهشگران و دانشگاهیان در خصوص دوران شیوع کرونا است که توسط روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری تهیه و چاپ شده است.
ویراستار علمی این کتاب امین کوشکی، تدوین و گردآوری آن توسط الهه رامشینی و طراحی و صفحه آرایی آن توسط هاجر رکن‌آبادی صورت گرفته است.