رویش های ماندگار

آیین گرامی داشت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

 با حضور جناب آقای مهندس مهدی الهی پور مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

مکان: دانشکده نفت
زمان: چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۱/۱۵