مصاحبه متقاضیان استعداد درخشان دوره دکتری ۱۳۹۸

گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری

زمان: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۳

مکان: دفتر گروه مهندسی مواد و پلیمر