راکتور دما و فشار متوسط جهت واکنشهای کاتالیستی گازی توسط اساتید گروه مهندسی شیمی و مهندسی مواد دانشگاه حکیم سبزواری طراحی و ساخته شد.

 

در این طرح یک راکتور جهت انجام واکنشهای حذف منوکسید کربن و سایر آلاینده های خطرناک از هوا طراحی و ساخته شده است. با توجه به اینکه این دستگاه به صورت مورد نیاز در بازار موجود نبوده و سفارش آن به شرکت های ساخت تجهیزات آزمایشگاهی هزینه های گزافی را ایجاب می کرد در قالب طرح ساخت دستگاه در دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی توسط مجری طرح دکتر سید محمد مهدی نوری با همکاری دکتر سید علیرضا حسینی از گروه مهندسی مواد ساخته شده است که باعث کاهش هزینه ها تا یک سوم شده است.

 

با ساخت این دستگاه واکنشهای حذف منوکسید کربن و سایر آلاینده های گازی که از اگزوز خودروها و همچنین دودکش نیروگاهها و سایر واحدهای صنعتی انتشار می یابند در مقیاس آزمایشگاهی شبیه سازی شده و مورد آزمایش و بهینه سازی با استفاده از کاتالیستهای مختلف قرار می گیرد.

 

ساخت این دستگاه در قالب همکاری های مشترک گروه مهندسی شیمی و مواد جهت سنتز و بهینه سازی کاتالیست های واکنشهای گازی می باشد.