سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به نشانی https://www.hsu.ac.ir/staff/  تدوین و راه اندازی شد.

بنا به اعلام مدیریت فناوری اطلاعات در این سامانه اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به طور جامع درج شده و امکان دسترسی به رزومه تحصیلی و علمی و اطلاع از فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی هر عضو هیات علمی فراهم شده است.