مدیریت فرهنگی و اجتماعی با همکاری ستاد بانوان
و نهادرهبری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:/ سخـنرانی
مهارت هـای ارتبـاط مـوثر/ با حضور استاد برجسته کشور
سرکار خانم دکتر اعظم فعال/کارشناس خلاقیت صدا و سیما و نویسنده کتاب بازی های هوشمند
منتخب رتبه اول در یارستان کودک/ سه شنبه ۵ دی ماه
ساعت ۱۲ تا ۱۳ /سالن دکترعلوی