به همت دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر، سخنرانی دکترمحمد صال مصلحیان(دانشمند یک درصد پراستناد جهان در علم ریاضیات) با موضوع، آموزه هایی درنگارش مقالات پژوهشی برگزار شد.
در ابتدا آقای دکتر علی‌اصغر مولوی معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه و آقای دکتر غلامرضا مقدسی رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ضمن خیر مقدم به تمامی حاضران در جلسه از ویژگی‌های آقای دکتر محمد صال مصلحیان مطالبی را بیان نمودن و سپس آقای دکتر صال مصلحیان به ایران سخنرانی در خصوص موضوع مورد بحث پرداختند. شایان ذکر است این جلسه با استقبال بسیار خوب اعضاء هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان از گروه‌های مختلف مواجه گردید.