سخنرانی های پژوهشی دکتر مهیار علوی مقدم ودکترعلی قربان پور دشتکی اعضای هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری به سبب چالشی و کاربردی بودن مباحث، در جمع هفت سخنرانی برگزیده کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی ومطالعات اجتماعی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پژوهش های دکتر مهیار علوی مقدم باعنوان “ضرورت بازشناخت تفکرانتقادی در مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم انسانی” ودکترعلی قربان پور دشتکی با عنوان”روش شناسی انتقادی با تکیه بر رویکرد رئالیسم انتقادی ” از مجموعه ۴۰۰ مقاله ارسال شده به دبیر خانه کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی ومطالعات اجتماعی به عنوان مقالات برتر، برگزیده و مورد استقبال حاضران قرارگرفت.
لازم به یادآوری است کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی ومطالعات اجتماعی، ۵ دی ماه در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما تهران برگزار شد.