سخنرانی در«دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی»با موضوع: بیهقی؛ خبرنگارِ تاریخ

در «دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی» سخنرانی با عنوان بیهقی خبرنگار تاریخ توسط الهه رامشینی کارشناس ارشد علوم ارتباطات ارائه شد.

گفتنی است «دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت نثر فارسی»، با هدف آگاه کردن دانشجویان و دانش پژوهان با فرهنگ، اندیشه و زبان غنی فارسی و آشنایی هرچه بیشتر با تاریخ، تاریخ نگاری، تاریخ بیهقی و ابوالفضل بیهقی، بهره مندی از پژوهش های جدید و مطالعات میانه رشته ای  در عرصة متن پژوهی و نثر پژوهی و حوزه های نقدادبی و زیباشناسی متن، مطالعات زبانی، داستان پردازی، تاریخ، علوم سیاسی، جامعه شناسی، جغرافیا و…،تعامل و گفتگوی استادان، پژوهشگران و فرهیختگان در عرصة زبان وادب فارسی، نثر کهن گرانسنگ فارسی، مباحث بیهقی پژوهی و نثر پژوهی و پیوند زبان- تاریخ، بسط و گسترش پژوهش پیرامون پیوندهای نثر کلاسیک و نثر معاصر به ویژه در حوزة « خراسان بزرگ» وتاکید بر تاثیر متون منثور کلاسیک بر نثر معاصر و جایگاه نثر درروزگار ما، درروزهای اوّل تا سوم آبان ۱۴۰۱ توسط گروه زبان وادبیات فارسی دردانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.