قابل توجه همکاران و دانشجویان گرامی

سخنرانی دکتر احمد بزرگیان با عنوان “جهاد تبیین از منظر قرآن”

از شنبه ۲۰ لغایت چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه بعد از نماز ظهر و عصر در مهدیه دانشگاه

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)