دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

سخنرانی با موضوع: آموزه هایی در نگارش مقالات پژوهشی

سخنران: دکتر صال مصلحیان( دانشمند یک درصد پراستناد جهان در علم ریاضیات)معاوم پژوهشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

سه شنبه ۹ آبان ماه، ساعت ۱۲/۳۰

سالن دکتر علوی