سخنرانی آقای دکتر محمد رضا خلوتی از شتابدهنده سرن

موضوع”شتابدهنده های ذرات بنیادی و کاربردهای آن”

روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۹ در ساعت ۱۲ الی ۱

اتاق ۲۰۸ دانشکده علوم پایه