سخنرانی شادی لذت و زندگی خلاق ویژه خانواده کارکنان

چهارشنبه ۶ دی ماه
ساعت ۱۷

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/skh-yyx-e2w
لینک مجازی جهت خانواده های کارکنان