سخنرانی علمی و برنامه ویژه دوره آموزشی

مدل پیش بینی عددی وضع هوا (WRF)

سخنران:

آقای دکتر محمد سعید نجفی

(دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز)

 

زمان: ۹۵/۱۲/۷  لغایت ۹۵/۱۲/۹  صبح و بعد الظهر

مکان:آزمایشگاه جغرافیای طبیعی(گروه آب و هوا شناسی و ژئومورفولوژی)