سخنرانی علمی آقای دکتر اشراقی

از موسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا  The European Spallation Source (ESS)

با موضوع:

“شتاب دهندۀ ESS”

زمان: دوشنبه ۹۵/۱۰/۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: دانشکده علوم پایه کلاس ۲۰۸

حضور برای عموم دانشجویان و استادان آزاد می باشد.