سخنرانی علمی

عنوان: تکنیک های نوین پرتو درمانی

نام سخنرانها پرفسور Prof Roberto Cirio , Prof Amedeo Stiano

تاریخ سخنرانی چهار شنبه ساعت ۹-۱۰ و ۱۱/۳۰ تا ۱۲/۳۰

محل برگزاری کلاس ۲۰۸ دانشکده علوم پایه