سخنرانی  علمی با موضوع: استفاده از داده های ژنتیکی برای مدل سازی تاریخ جمعیتها 

سخنران: Mgr. Adam Konečný

زمان: چهارشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۱٫۳۰

مکان: سالن جلسات دانشکده علوم پایه