اولین سخنرانی از سلسله سخنرانی های علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری در سال تحصیلی جدید با موضوع “بیانیه طراحی معماری ” برگزار شد.

دکتر وحید صدرام، سخنران این جلسه در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه  با اشاره به اینکه بیانیه ترجمه فارسی پروتکل می باشد و پروتکل در لغت به معنی قولنامه می باشد گفت:  در لفظ عامه قولنامه گفتار یا قولی است که بر روی کاغذ نوشته می شود  اما در معماری این مهم  شامل گفتاری است که از تراوشات ذهنی طراحان در حال طراحی  منشاء می گیرد و طراحان، تعمدا با بلندفکرکردن، اندیشه های طراحانۀ خود را برون اندازی می کنند.

استادیار گروه معماری دانشگاه ادامه داد: در این میان گروهی از پژوهشگران با ضبط و فیلم برداری این فرایند از طراحان به نام جهان، به تحلیل اندیشه های ذهنی آنان پرداخته اند و با تحلیل این فیلم ها و کدگذاری آن ها به این نتیجه رسیده اند که برخی از این کدها در قالب اندیشه ها و تراوشات ذهنی به صورت متناوب بین طراحان تکرار می شود.

 وی خاطرنشان کرد: با جمع بندی این اندیشه ها و افکار تکرار شده  در قالب پروتکل در صدد نشان دادن تفکر طراحان مجرب به طراحان مبتی هستند به واقع بیانیه طراحی و معماری یکی از روش های امروزی طراحی پژوهان است.

گفتنی است این سخنرانی با استقبال خوب اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه همراه بود.