سخنرانی علمی با موضوع فلسفه تکامل توسط دکتر ندرلو استاد دانشگاه تهران در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

photo_2017-01-24_08-21-42

خلاصه سخنرانی: یافته های علمی از حدود چهار قرن قبل از میلاد مسیح تا دوره رنساس در اروپا حاصل استدلال استنتاجی از گزاره های دینی و حصول نتایج مطلقا درست بوده اند. از قرن هفدهم استدلال استقرائی نیز در کاوشهای علمی مورد استفاده قرار گرفت و موجب دستیابی به بسیاری از یافته¬های علمی گردید. همزمان با سایر علوم، زیست شناسی نیز آبستن اندیشه های جدید شد، و به خصوص زیست شناسی تکاملی بیش از پیش مطرح و به زودی با انتشار کتاب “منشاء گونه ها” توسط داروین نوری تازه به روابط بین موجودات زنده تابانده شد. اما رشد شاخه های مختلف زیست شناسی و به خصوص روشهای استفاده شده در کاوشهای علمی بسیار سریعتر از توسعه و نهادینه شدن بنیانهای زیست شناسی تکاملی صورت گرفت. فلاسفه دو هدف اصلی برای علم ترسیم کرده اند که عبارتند از “توصیف” و “تفسیر” پدیده ها و اشیاء. توصیف در واقع پاسخ به چگونگی و تفسیر پاسخ به چرائی پدیده-هاست. در زیست شناسی توصیف پدیده ها بر مبنای مشاهدات و بررسی علت های نزدیک و تفسیر با به کار گیری فرضیه ها و نظریه ها و دستیابی به علت های غائی که اغلب تکاملی هستند می باشد. تکامل در واقع علت علت هاست و بدون نگرش تکاملی دستیابی به اهداف علمی در کاوشهای زیست شناختی بدون نتیجه خواهند ماند، که در کشور ما چنین کاستی هایی به وضوح دیده می شود و برای همین سهم دانشمندان ما در تولید دانشهای علوم بنیادی بسیار ناچیز، نزدیک به صفر است. در پایان پیشنهاد می شود تا دانشجویان زیست شناسی در ابتدای دوره با فلسفه علم آشنایی پیدا کرده تا اهمیت نگرش تکاملی را در پاسخ به سوالات زیست شناسی بهتر درک کرده و در مسیر تحقیقات نیز به کار ببندند.photo_2017-01-24_08-21-53