به مناسبت هفته پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می کند. https://meeting5.hsu.ac.ir/b/c9z-jjc-k6h