سخنرانی علمی دکتراشراقی ازموسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا
The European Spallation Source (ESS)باموضوع،شتابدهندۀ ESSدر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹