سخنرانی علمی و برنامه ویژه دوره آموزشی مدل پیش بینی عددی وضع هوا (WRF) توسط آقای دکتر محمد سعید نجفی طی سه روز در دو نوبت صبح و بعد الظهر برگزار گردید. در این دوره اعضای هیات علمی آب و هواشناسی و دانشجویان دکتری شرکت نموده اند.