دکتر امین کوشکی مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه حکیم سبزواری در نشست مدیران روابط عمومی مراکز استان دانشگاه فنی حرفه ای با موضوع کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی دانشگاه ها سخنرانی کرد. 

از جمله مباحث مطرح شده در این سخنرانی بیان تاریخچه ای از هوش مصنوعی و روابط عمومی دانشگاه ها، نظریه های مطرح در هوش مصنوعی، مفاهیم پایه هوش مصنوعی در ارتباط با روابط عمومی، راه های تقویت روابط عمومی دانشگاه با هوش مصنوعی و راهکارهای آماده شدن روابط عمومی ها برای آینده بود.

گفتنی است این نشست صبح سه شنبه و در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی به میزبانی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.