معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در همایش بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو که با حضور شرکت های بزرگ کشور در حوزه سیمان در مرکز همایش های بین المللی رازی تهران برگزار شد به عنوان سخنران کلیدی همایش سخنرانی کردند. 

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی در سخنرانی خود با موضوع کارکرد مراکز تخصصی در توسعه زنجیره ارزش سیمان به اهمیت توجه به زنجیره ارزش حول فعالیت های اقتصادی شرکت ها با رویکرد مراکز نوآوری تخصصی اشاره کردند و افزودند:

با توجه به اهمیت حضور شرکت های بزرگ جهت توسعه کسب و کارهای  و ورود به بازارها با ارزش افزوده بالا ، نیاز است ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه ها به عنوان مرکز نیروی انسانی دانشی داشته باشند.

 لذا مراکز نوآوری تخصصی تقاضا محور، می تواند ابزار کارآمدی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی دانشی در توسعه کسب و کارهای شرکتی باشد. این مراکز مدل متعال دفاتر تحقیق و توسعه هستند که با استقرار در ناحیه فناوری دانشگاه ها می توانند توسعه فزاینده ای به کسب و کار آینده شرکت ها دهند و باعث ارزش افزوده بسیار بالایی در توسعه زنجیره ارزش شرکت ها شوند.