برگزاری سخنرانی در خصوص اینترنت اشیاء (شهر هوشمند) با حضور اینترنتی آقای دکتر فربیز از انستیتو تحقیقات اینفوکام سنگاپور (ارتباط مستقیم) در روز سه شنبه ٣٠ آذر ساعت ده صبح در سالن همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری.

عنوان سخنرانی:

روش مبتنی بر اینترنت چیزها برای نظارت هوشمند منابع آبی

چکیده سخنرانی:

آگاهی به موقع از امکان رخداد سیل در به حداقل رساندن هزینه‌ها و تبعات ناشی از آن نقشی به سزا دارد. در این سخنرانی یک سیستم هوشمند نظارت بر منابع آبی، مبتنی بر اینترنت چیزها که در سنگاپور مورد استفاده قرار می‌گیرد معرفی خواهد شد. سیستم اصلی، یک سیستم مراقبت بینایی است که توسط دوربین‌‌های متعدد در آبراه‌ها، مخازن و کانال‌های آب شهری سعی در شناسایی زودهنگام خطر وقوع سیل را دارد.

photo_2016-12-19_08-57-18