سرپرست صندوق اعتباری کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این شرکت در حال آماده سازی و تحقق شروط بانک مرکزی برای دریافت مجوزهای لازمه است.
 زهرا جنتی مقدم توضیح داد: بر اساس قوانین جدید همه شرکت تعاونی های فعال در دستگاه های مختلف اداری که تا کنون زیر نظر اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بوده اند، باید زیر مجموعه بانک مرکزی شوند و مجوز خود را از آن نهاد دریافت نمایند و از همین رو شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری نیز از سال گذشته دچار برخی تغییرات شده و بسیاری از شروط بانک مرکزی را تا کنون محقق کرده و فقط چند مورد دیگر باقی مانده است.
 وی ادامه داد: شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری قبلا به شکل چند منظوره بود اما اکنون بر اساس شرایط بانک مرکزی برای اعطای مجوز، ازحالت چند منظوره خارج شده و فقط در بخش اعتباری فعالیت می کند.
 سرپرست صندوق اعتبار کارکنان دانشگاه حکیم همچنین گفت: قرار است با تصویب مجمع شرایطی ایجاد شود که کسانی که پرداخت سرمایه اولیه عضویت برایشان دشوار است، از خدمات صندوق محروم نشوند و بتوانند عضو این صندوق شوند به همین خاطر بحث «سهام متغیر» مورد توجه قرار گرفته است.
 وی پیش بینی کرد: با اجرای طرح سهام متغیر بسیاری از مشتریان صندوق که درحال حاضر عضویت ندارند، با پرداخت مبلغ حداقلی سهام، به جمع اعضای این شرکت بپیوندند.
 جنتی افزود: شرکت بنا دارد با توجه به تغییر ماهیت شرکت به اعتباری تمام همت خود را مصروف خدمات اعتباری نماید.
 وی سپس گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت های تعاونی اعتبار سطح شهرستان در حال تلاش برای دریافت مجوز بانک مرکزی هستند و از این بابت شرکت تعاونی اعتبار دانشگاه حکیم سبزواری تقریبا در مراحل پایانی کار و نزدیک به اخذ مجوز نهایی است.