سرپرست دانشگاه در حکمی دکترهادي سلیمانی مقدم عضو هیات علمی گروه آموزشی برنامه ریزي جغرافیایی روستایی وشهري دانشگاه را به عنوانسـرپرست مـدیریت برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري“منصوب کرد.