گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و انجمن ایرانشناسی ایران، سلسله نشست های علمی ـ پژوهشی پژوهش های بینارشته ای ترجمه را برگزار می کنند. نخستین نشست از این نشست ها، دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲، در سالن دکتر علوی (دانشکدۀ ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری) برگزار خواهد شد. سخنرانان این نشست، جناب دکتر مهیار علوی مقدم (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی) و جناب دکتر سیدمهدی نوری کیذقانی (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی)خواهند بود.
از پژوهشگران گرامی برای شرکت در این نشست علمی دعوت به عمل می آید.