گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و انجمن ایرانشناسی ایران، سلسله نشست های علمی ـ پژوهشی پژوهش های بینارشته ای ترجمه را برگزار می کنند. دومین نشست از این نشست ها، دوشنبه، هفتم آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲، در سالن اسرار(دانشکدۀ الهیات دانشگاه حکیم سبزواری) برگزار خواهد شد. سخنرانان این نشست، جناب آقای محمّدعلی کوثری (مدرس دانشگاه) و سرکارخانم صبا کرمی (مترجم و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی)خواهند بود. دبیری این نشست را جناب آقای سید علی علوی (دانشجوی دکتری ادبیات حماسی) بر عهده خواهند داشت.
از دانشجویان و پژوهشگران گرامی برای شرکت در این نشست علمی دعوت به عمل می آید.