به همت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر سمینار معرفی سیستم های اسکادا برگزار شد.

طی این سمینار آقای مهندس ذاکر عنبرانی مدیر امور زیرساخت برق منطقه خراسان درخصوص سیستم های اسکادا و نحوه کار آن توضیحاتی داد.