دانشکده فنی و مهندسی برگزار می کند:

🔷سمینار و نشست تخصصی

🔹 با حضور دکتر جعفر محمودی استاد دانشگاه KTH سوئد و مدیر دپارتمان انرژی موسسه آموزش عالی انرژی استکهلم

🔹سه شنبه ۴ تیرماه(فردا)، ساعت ۹/۳۰، سالن پرفسور لطفی زاده