سومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی

زمان: ۴ اسفند ماه ۹۵-ساعت ۸-۱۲

مقارن با روز مهندس توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی