سومین کارگاه آموزشی سه پله تا بله

کانون انتظار نهاد نمایندگی  مقام معظم رهبری برگزار می کند:

سومین کارگاه آموزشی سه پله تا بله

با حضور حاج آقای حیدری

موضوع: آموزش های قبل از ازدواج

با محوریت:

۱- مدیریت عشق        ۲- هنگامه ازدواج        ۳- همسر آرزوها

زمان : پنچ شنبه های هر هفته در طول ترم جاری

برادران : مهدیه دانشگاه- صبح ها ساعت ۱۱- ۹

  خواهران : مهدیه دانشگاه-  عصرها ساعت ۱۷- ۱۵

 مشاوره فردی: مهدیه دانشگاه –  ساعت ۱۴-۱۲

ویژه خواهران : مجتمع گلستان –  ساعت ۲۰- ۱۸