سي و ششمين نشست مشترك مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشورسي و ششمين نشست مشترك مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها،پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور.
اين نشست يك روزه با عنوان نشست مشترك مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها با معاونين و مديران پژوهش وزارتخانه ها و دستگاههاي عمده اجرايي كشور با برنامه ريزي و دعوت دفتر مدير كل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در محل مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد .
در ابتداي جلسه دكتر سيف مديركل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف ضمن خوش آمد گويي به حضار گزارشي از روند برنامه پيش رو ارائه نمود سپس دكتر نگاهداري رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي روند تاريخي تحولات علمي جوامع به اهميت ارتباط سازنده دانشگاهها با جامعه و صنعت اشاره و بر آن تاكيد نمود
سپس دكتر يزدان پناه معاون حقوقي،مجلس و استانهاي سازمان امور اداري و استخدامي به موضوع بهره وري و نقش ارتباط سازنده دانشگاهها با جامعه و صنعت در افزايش بهره وري پرداخت.
در ادامه دكتر پيمان صالحي معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف در سخنان مبسوطي به تشريح تصويب دوره هاي پسادكتري در شوراي عالي عتف،تصويب اساسنامه صندوق شوراي عالي عتف،پيگيري آئين نامه پايه هاي تشويقي و حل مشكل اخذ مفاصا حساب بيمه طرح هاي پژوهشي در برنامه هفتم توسعه پرداخته و تاكيد نمود دانشگاههاي كشور بايد از ظرفيت گسترده محققين پسا دكتري در حل مسائل جامعه و صنعت بيشتر استفاده نمايند.
در ادامه در ميزگرد مشتركي با حضور دكتر قرباني از دفتر تحقيقات وزارت دفاع،دكتر الياسي از حوزه معاونت علمي رياست جمهوري،دكتر ايسوند از ستاد كل نيروهاي مسلح،خانم دكتر كرامتي از اداره كل امور پژوهشى وزارت نفت و دكتر سيف به ديدگاه ها و نظرات تخصصي در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت پرداخته شد.
در قسمت دوم جلسه ابتدا دكتر نقي زاده مدير كل برنامه ريزي حوزه معاونت اموزشي وزارت عتف به موضوع طرح تحول آموزشي وزارت و برنامه هاي افزايش توان مهارتي دانشجويان دانشگاههاي كشور و نقش مهم دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت پرداخت و برنامه هاي مربوطه را به طور كامل تشريح نمود.
سپس ميزگرد دوم با حضور دكتر درويشي معاونت تحقيقات وزارت نيرو،دكتر بيات مدير كل تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،دكتر محمد زاده از سازمان امور اداري و استخدامي كشور،دكتر كمالي از دفتر نخبگان ستاد كل و دكتر سهرابي مشاور وزير علوم در امور برنامه ريزي تشكيل و ابعاد مختلف اهميت ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت تشريح شد.(١٤٠٢/۰۹/١٩)
اين نشست يك روزه با عنوان نشست مشترك مديران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها با معاونين و مديران پژوهش وزارتخانه ها و دستگاههاي عمده اجرايي كشور با برنامه ريزي و دعوت دفتر مدير كل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در محل مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد .
در ابتداي جلسه دكتر سيف مديركل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف ضمن خوش آمد گويي به حضار گزارشي از روند برنامه پيش رو ارائه نمود سپس دكتر نگاهداري رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي روند تاريخي تحولات علمي جوامع به اهميت ارتباط سازنده دانشگاهها با جامعه و صنعت اشاره و بر آن تاكيد نمود
سپس دكتر يزدان پناه معاون حقوقي،مجلس و استانهاي سازمان امور اداري و استخدامي به موضوع بهره وري و نقش ارتباط سازنده دانشگاهها با جامعه و صنعت در افزايش بهره وري پرداخت.
در ادامه دكتر پيمان صالحي معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف در سخنان مبسوطي به تشريح تصويب دوره هاي پسادكتري در شوراي عالي عتف،تصويب اساسنامه صندوق شوراي عالي عتف،پيگيري آئين نامه پايه هاي تشويقي و حل مشكل اخذ مفاصا حساب بيمه طرح هاي پژوهشي در برنامه هفتم توسعه پرداخته و تاكيد نمود دانشگاههاي كشور بايد از ظرفيت گسترده محققين پسا دكتري در حل مسائل جامعه و صنعت بيشتر استفاده نمايند.
در ادامه در ميزگرد مشتركي با حضور دكتر قرباني از دفتر تحقيقات وزارت دفاع،دكتر الياسي از حوزه معاونت علمي رياست جمهوري،دكتر ايسوند از ستاد كل نيروهاي مسلح،خانم دكتر كرامتي از اداره كل امور پژوهشى وزارت نفت و دكتر سيف به ديدگاه ها و نظرات تخصصي در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت پرداخته شد.
در قسمت دوم جلسه ابتدا دكتر نقي زاده مدير كل برنامه ريزي حوزه معاونت اموزشي وزارت عتف به موضوع طرح تحول آموزشي وزارت و برنامه هاي افزايش توان مهارتي دانشجويان دانشگاههاي كشور و نقش مهم دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت پرداخت و برنامه هاي مربوطه را به طور كامل تشريح نمود.
سپس ميزگرد دوم با حضور دكتر درويشي معاونت تحقيقات وزارت نيرو،دكتر بيات مدير كل تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،دكتر محمد زاده از سازمان امور اداري و استخدامي كشور،دكتر كمالي از دفتر نخبگان ستاد كل و دكتر سهرابي مشاور وزير علوم در امور برنامه ريزي تشكيل و ابعاد مختلف اهميت ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت تشريح شد.