دکتر مولوی طی نامه ای از خدمات دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر حسن دلبری
عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
با سلام
نظر به استعفای جناب عالی طی نامۀ شمارۀ ۴۷۲۹۱/ ۹۶ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹،  بر خود فرض می دانم ضمن تقدیر و تشکر از جناب عالی که در طول مسؤولیت مدیریت مذکور، همواره در راستای تحقق اهداف دانشگاه حرکت نموده اید،  با استعفای جناب عالی موافقت نموده و دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال آرزومندم.
نیکبخت و سربلند باشید.

دکتر علی اصغر مولوی

سرپرست دانشگاه