سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

 ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰

 دانشگاه حکیم سبزواری

سایت کنفرانس

http://spsp13.hsu.ac.ir/