سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی فعالیت بدنی و عصر مدرن

 ۱۶ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰

 پنل تخصصی دانشگاه حکیم سبزواری:

تاثیرات فیزیولوژیکی روانی فعالیت های ورزشی در دوران کرونا