سی امین خبرنامه تصویری دانشگاه منتشر شد(جهت مشاهده کلیک کنید)