سی و سومین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری( جهت مشاهده کلیک کنید)

🔸ششم لغایت شانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)