سی و ششمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

 بیست و پنجم لغایت سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۲

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)

https://cloud.hsu.ac.ir/s/2BrDiSyNXjZFZns