شماره سی و ششمین فصلنامه خبری دانشگاه حکیم سبزواری ویژه پاییز ۱۴۰۲ منتشر شد.

فایل فصلنامه را اینجا ببینید.