سی و هفتمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

یکم لغایت چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)