شماره سی و هفت فصلنامه خبری دانشگاه حکیم سبزواری ویژه زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد.

فایل فصلنامه را اینجا ببینید.