سی و پنجمین فصلنامه خبری دانشگاه(تابستان ۱۴۰۲)جهت مشاهده کلیک کنید