🔹سی و چهارمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

🔸بیستم لغایت بیست و ششم اسفند ماه ۱۴۰۱

( تهیه شده در مدیریت روابط عمومی دانشگاه )

اینجا کلیک کنید