شانزدهمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

بیست و یکم لغایت بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)

جهت مشاهده کلیک کنید