انجمن علمی علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

 شب های معرفت؛

سلسه جلسات تفسیر قرآن و سخنرانی دینی استادان دانشگاه حکیم سبزواری

 شروع جلسات: شنبه ۲۸ فروردین

ساعت برگزاری: ۲۱ الی ۲۲ هر شب

شرکت در جلسات برای عموم آزاد است.

 لینک حضور در جلسات

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-qpr-q4q